Privacy verklaring

VoetbalCity, gevestigd aan VoetbalCity Oosterdorpsstraat 46 3871 AD Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://www.voetbalcity.nl
VoetbalCity Oosterdorpsstraat 46 3871 AD Hoevelaken
06 5587 1685
Igor van Gelderen is de Functionaris Gegevensbescherming van VoetbalCity Hij/zij is te bereiken via info@voetbalcity.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
VoetbalCity verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
  van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij
  zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@voetbalcity.nl, dan verwijderen
  wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  VoetbalCity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  Geautomatiseerde besluitvorming
  VoetbalCity neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
  VoetbalCity) tussen zit. VoetbalCity gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  VoetbalCity bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de
  volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: #retention_period
  Delen van persoonsgegevens met derden
  VoetbalCity verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke
  verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  VoetbalCity gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand
  dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
  technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw
  voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze
  geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
  gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VoetbalCity en heb je het recht op
  gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand
  naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
  persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@voetbalcity.nl. Om
  er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
  kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter
  bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . VoetbalCity wil je er tevens op wijzen dat je de
  mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  VoetbalCity neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
  misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@voetbalcity.nl

Offerte aanvragen

Bent u geïnteresseerd in onze VoetbalStad? Vraag dan een offerte bij ons op en reserveer de datum waarop u het voetbalspektakel wilt laten plaats vinden.